Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden, Anoek van Duin Fotografie
– d.d. 5 oktober 2017 –

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1   Offerte: alle aanbiedingen van Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

2   Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Wederpartij.

3   Opdracht: de dienst of het product dat door de Fotograaf geleverd zal worden.

4   Fotograaf: Anoek van Duin Fotografie, KvK 544 084 66, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

5   Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW (c.q. opdrachtgever).

6   Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

7   Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Wederpartij.

8   Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

9   Aw: Auteurswet 1912

 

Artikel 2. Toepassing

1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf en Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten.

2 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Wederpartij die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door Fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3 Ook na het beëindigen van een overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

Artikel 3. Aanbod

1   Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst en zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2   Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de Fotograaf.

3   Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden. Fotograaf zal Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

1   Wederpartij dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien Wederpartij dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

2   Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Fotograaf onaanvaardbaar maken.

3   Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

4   Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.


Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1   Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Fotograaf gebruikelijk werkt.

2   Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Wederpartij verplicht zich de omstandigheden voor Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

3   Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. De fotograaf levert geen oorspronkelijke, zogenaamde RAW-bestanden maar levert de bestanden in JPG in een hoge resolutie. Hierbij zal door Fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van  storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

4   Wederpartij is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

5   Bij bruiloften wordt er binnen 5 werkdagen een preview geleverd met een selectie van eerste bewerkte beelden van de trouwreportage.


Artikel 6. Fotoalbums

1   Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Fotograaf ontworpen.

2   Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal door Fotograaf digitaal voorgelegd worden aan Wederpartij.

3   Wederpartij krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.

4   Binnen twee weken na gevraagde wijzingen legt Fotograaf een nieuw ontwerp voor aan Wederpartij.

5   Fotograaf laat fotoboeken niet eerder drukken dan Wederpartij het ontwerp heeft goedgekeurd en de factuur voor het album heeft voldaan.


Artikel 7. Levering

1   Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2   Online presentatie van fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 2-3 weken, tenzij anders overeengekomen.

3   Online presentatie van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 3-4 weken, tenzij anders overeengekomen.

4   De online presentatie blijft twee maanden gratis beschikbaar.

5   Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk 8 weken na betaling van de factuur geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.

6   Digitale fotobestanden worden uiterlijk zes weken na de opdracht, tevens op usb-stick aan Wederpartij geleverd.

7   Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan Wederpartij per e-mail gecommuniceerd.

8  Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

9  Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.


Artikel 8. Vergoeding

1   Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

2   Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

3   Indien aannemelijk is dat Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Fotograaf dit doorberekenen aan Wederpartij.

4   De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

5   Alle door Fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

1   Fotograaf zal voor het door Wederpartij verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan Wederpartij, tenzij anders overeengekomen.

2   Tenminste 75% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.

3   Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 10. Annulering en opschorting

1   Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotograaf, nadat Wederpartij hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Wederpartij opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2   Indien Wederpartij niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

3   Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

4   Bij ontbinding van de overeenkomst door Wederpartij brengt Fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

5   In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende Fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

6   Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

7   Betalingsverplichting geldt tevens indien Wederpartij geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

8   Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Fotograaf.

 

Artikel 11. Klachten

1   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de Fotograaf.

2   Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

3   Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 12. Auteursrecht

1   Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

2   Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Fotograaf.

3   Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

4   Wederpartij is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

5   Wederpartij is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Fotograaf.

6   Wederpartij is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub-licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

7   Wederpartij dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

8   Wederpartij dient de persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

9   Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotograaf.

10 Elk gebruik van een werk van Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotograaf.

11 Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, rekent Fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

12 Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotograaf.

13  Fotograaf levert om toe te zien op het behouden van de auteursrecht, geen onbewerkte RAW bestanden. Enkel de door de fotograaf zorgvuldig geselecteerde bestanden welke bewerkt zijn en geleverd in een hoge resolutie JPG formaat.

 

Artikel 13. Portretrecht

1   Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

2   Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

3   Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij Fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

4   Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1   Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij Wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotograaf of diens vertegenwoordigers.

2   Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotograaf geleverd zijn.

3   De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1   Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2   Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotograaf aan Wederpartij medegedeeld.

3   Indien Wederpartij een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 16. Overige bepalingen

1   Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

2 Op alle rechtsverhoudingen tussen Anoek van Duin Fotografie en
Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.